In dit document geef ik (Meliha Zor) u informatie hoe mijn organisatie (Take Care & Coach B.V.)
omgaat met uw persoonlijke gegevens, die ik in het kader van mijn werkzaamheden ga ontvangen.

Contactgegevens
U kunt mij telefonisch bereiken onder nummer: 06-55346374
U kunt mij ook mailen op e-mailadres: info@takecareandcoach.nl
Op mijn website https://www.takecareandcoach.nl kunt u verdere informatie over mijn organisatie
vinden.

Dienstverlening
Ten behoeve van mijn cliënten verleen ik zorg gerelateerde diensten en niet-voorbehouden handelingen
met betrekking tot die zorg.
Wat ik voor u ga doen
Op basis van een door u aan mij te verstrekken opdracht ga ik u de zorg verlenen die is geïndiceerd dan
wel door u wordt gewenst.

Uw persoonsgegevens
Om de zorg te kunnen verlenen die bij uw situatie past, ga ik met u in gesprek. In dit gesprek stel ik u
verschillende vragen. Deze vragen hebben betrekking op uw gezondheidssituatie, medicijngebruik,
zorgbehoefte en wensen voor zover nodig ten behoeve van de geïndiceerde of gewenste zorg en uw eigen
mogelijkheden.
Ik ga zorgvuldig met uw gegevens om
Met de gegevens die ik van u ontvang, ga ik zorgvuldig om. Ik heb technische en organisatorische
maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegden kennis kunnen nemen van deze gegevens.
Hoe gebruik ik de van u ontvangen gegevens?
Ik gebruik de gegevens die ik van u krijg om mij een beeld te vormen van uw gezondheidssituatie en om
u zo goed mogelijk de zorg te verlenen die u wenst of nodig heeft.
Ik geef de van u ontvangen persoonsgegevens alleen aan derden door in het kader van de door u aan mij
gegeven opdracht om bepaalde zorgtaken voor u te verrichten. Ik geef alleen de gegevens aan deze
derden door voor zover zij deze gegevens ook echt nodig hebben om de benodigde of door u gevraagde
zorg te verlenen.

Hoe lang bewaar ik uw gegevens?
Ik bewaar de gegevens niet langer dan dat ik deze nodig heb voor de zorg die ik u verleen. Uiterlijk vijf
jaar nadat de zorg die ik aan u heb verleend is geëindigd, vernietig ik de persoonsgegevens die ik van u in
dit kader heb ontvangen.

Wat zijn uw rechten?
U bent mijn klant. Dus u heeft het recht om te bepalen welke gegevens ik van u wel of niet ontvang.
Maar daarnaast heeft u nog andere rechten. Ik vat deze hieronder samen.
U mag mij altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die ik van u heb. Dit overzicht verstrek
ik u kosteloos.
Indien u meent, dat ik bepaalde gegevens over u onjuist in mijn administratie heb verwerkt, dan kunt u
om correctie vragen. Ik stel dit zeer op prijs, omdat ik uiteraard alleen mijn werk goed kan doen, wanneer
de gegevens op basis waarvan ik zorg verleen correct zijn.
Indien u niet langer wilt dat ik bepaalde gegevens in mijn administratie bewaar, dan kunt u mij verzoeken
deze gegevens te verwijderen. Aan dit verzoek zal ik dan voldoen.
Ik heb hierboven aangegeven op welke wijze ik de van u ontvangen gegevens gebruik. Mocht u op enig
moment dit gebruik willen beperken, bijvoorbeeld dat ik bepaalde gegevens niet aan een bepaalde
organisatie mag doorgeven, dan kunt u mij dit laten weten. Ook aan dit verzoek zal ik dan voldoen.
Indien u dat wenst, kunt u mij vragen uw gegevens door te geven aan een derde. Na ontvangst van uw
verzoek zal ik zo spoedig mogelijk uw verzoek uitvoeren.
Indien ik van derden persoonlijke informatie van u ontvang, dan informeer ik u over de bron waaruit ik
deze informatie heb ontvangen.
Wat is de situatie indien u mij bepaalde informatie niet geeft of mij beperkt in het gebruik? Het verlenen
van goede zorg staat of valt met het kunnen beschikken over alle benodigde en/of relevante informatie.
Heb ik onvoldoende informatie om verantwoorde zorg te verlenen dan zal ik u informeren dat ik de
benodigde of gewenste zorg voor u niet kan uitvoeren.

Heeft u vragen of klachten?
Heeft u vragen over de wijze waarop ik omga met uw persoonsgegevens? Aarzel dan niet en neem
hierover contact met mij op. Ik zal dan mijn best doen om deze vragen zo goed mogelijk te
beantwoorden.
Indien u klachten heeft over de wijze waarop ik met uw persoonsgegevens ben omgegaan, dan spreek ik
de wens uit dat u hierover eveneens contact opneemt met mij. Ik beloof u dat deze klacht mijn aandacht
krijgt.
Mocht u toch van mening blijven, dat ik niet zorgvuldig genoeg met uw persoonsgegevens ben
omgegaan, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www.
autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Elektronische communicatie
Als u het contactformulier op mijn website invult, of mij een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u
mij toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor
de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met mijn
website zijn verbonden. Ik garandeer niet dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw
persoonsgegevens omgaan. Ik raad u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u van
deze websites gebruik maakt.

 1. Wijziging van deze privacyverklaring
  Ik behoud mij het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer u deze
  privacyverklaring regelmatig raadpleegt, bent u van deze wijzigingen op de hoogte.
  Cookies
  Op mijn website maak ik gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een
  internetpagina op uw pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Dit gebeurt direct als u mijn
  website bezoekt. Deze cookies worden gebruikt om mijn website beter te laten functioneren en het
  gebruik van mijn website te kunnen analyseren. Wanneer ik u op mijn website om uw gegevens vraag, is
  dat om een vraag goed te kunnen beantwoorden, of omdat u zich aanmeldt voor een specifieke dienst of
  service. Deze gegevens gebruik ik alleen intern en worden niet gedeeld met derden. Het gaat om de
  volgende gegevens:
  – de browser die wordt gebruikt (zoals Internet Explorer, Chrome of Firefox);
  – het tijdstip en de duur van uw bezoek;
  – welke pagina’s bezocht zijn;
  – foutmeldingen die bezoekers hebben gekregen.